Węzły Dynamo

Onion Package

Onion to nasza autorska paczka dodatków do Dynamo. Pozwala na interakcję z różnorakimi obiektami Revit.

Instalacja

Dodatek jest dostępny w menedżerze Dynamo:

Węzły

AutoJoin.JoinList – łączy geometrię (jeśli to możliwe) każdego elementu z listy A, z każdym elementem z listy B

CurtainWall.VGridReferences oraz CurtainWall.UGridReferences – pobiera referencje ze ściany kurtynowej, pozwalające na jej automatyczne zwymiarowanie

Element.LinearIntersections – wykrywanie punktów przecięć pomiędzy liniowymi obiektami Revit, tj. ściany, kanały etc.

Element.Split – pozwala podzielić liniowy obiekt (ściana, kanał) w Revicie w zadanym punkcie

FamilyInstance.ReferenceByName – zwraca referencje rodziny na podstawie podanej nazwy

Grid.FindClosestIntersection – zwraca najbliższe skrzyżowanie osi do zadanego punktu. Przydatne do lokalizowania elementów w projekcie

Grid.Intersections – zwraca punkty przecięcia osi

Point.FindClosest – zwraca najbliższy punktowi A punkt z listy B

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top